LIVING ROOM

ห้องนั่งเล่น (LIVING ROOM)

ห้องนั่งเล่น แค่ชื่อก็บ่งบอกถึงหน้าที่ของห้องนี้ได้เป็นอย่างดี ห้องนั่งเล่นถือเป็นหนึ่งในห้องโปรด และเป็นพื้นที่สำคัญของทุกสมาชิกในครอบครัว เป็นที่พบปะเจอหน้า สังสรรค์ใช้เวลาทำกิจกรรมหลากรูปแบบที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวชอบทำร่วมกัน ห้องนั่งเล่นจึงมีหน้าที่อเนกประสงค์และควรเป็นห้องที่มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้โดยง่าย นอกจากในแง่อรรถประโยชน์แล้ว การแต่งห้องนั่งเล่นให้เป็นห้องที่ดูดี เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน เพราะเป็นห้องที่หลายบ้านใช้เป็นที่รับแขก ให้ผู้มาเยือนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ สามารถนั่งและการพูดคุยได้อย่างสบายๆ